Het aantal werknemers dat langer dan een jaar thuiszit met een burn-out is tussen 2016 en 2021 maar liefst met 40% gestegen. Daarnaast is de helft van de mensen die het werk hervatten na een burn-out bang om te hervallen, terwijl dit bij één op vier ook effectief gebeurt. Deze cijfers tonen aan dat een bijsturing van de re-integratieaanpak dringend aan de orde is.

Ruimte voor verbetering

Verschillende factoren kunnen de werkhervatting bemoeilijken. Zo dragen burn-outs nog steeds onterecht een negatieve connotatie, terwijl ze net leer- en groeimogelijkheden bieden voor zowel werkgever als werknemer. Een open dialoog is hierbij essentieel, maar daar loopt het dikwijls mis.

Leidinggevende of hr-verantwoordelijke komen vaak tegenover de werknemer te staan. Door ondoordachte communicatie of zelfs stigmatisering ontstaat als het ware een ‘ik-versus-zij’-gevoel. Werkgever en werknemer blijven beiden achter met onuitgesproken verwachtingen, wat de re-integratie enkel belemmert.

Bovendien kan een werkhervattingsbeleid dat niet focust op de individuele noden en verwachtingen van de werknemer een negatieve rol spelen in het herstelproces. Door te nauw te focussen op aanpassingen in het takenpakket en het groeiperspectief uit het oog te verliezen, biedt de job niet langer de nodige voldoening.

Een nieuwe methodiek

Een leidinggevende heeft dus een grote impact op het herstelproces van de werknemer. Dit zowel voor, tijdens als na afwezigheid. Maar niet elke leidinggevende beschikt over de juiste vaardigheden om hier op een correcte manier mee om te gaan. Daarom ontwikkelde Eva Geluk, onderzoeker aan Antwerp Management School, in samenwerking met Mensura en de Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB) een nieuwe methodiek.

De Re-Set Methodiek zet de groei van zowel het individu als de organisatie centraal en speelt in op de voornoemde fouten die bedrijven maken. Hierbij vormt de Re-Set Facilitator, na een korte opleiding, de brug tussen leidinggevende en werknemer. Als neutrale coördinator is hij of zij de ideale vertrouwenspersoon die een veilige omgeving creëert om opnieuw een ‘wij’-verhaal te schrijven.

De Re-Set Facilitator speelt in op de vier belangrijkste pijlers voor een succesvolle werkhervatting:

  • Jobboetseren: De Re-Set Facilitator bekijkt samen met de werknemer welke veranderingen aan het takenpakket aansluiten op de motivatie en noden van de werknemer.
  • Vergroten van hulpbronnen: Feedback geven en krijgen, openstaan voor signalen van anderen, en oplossingen bedenken voor de nabije én verdere toekomst zijn belangrijke factoren voor een vlot re-integratieproces. De Re-Set Facilitator vormt hierin niet enkel een belangrijke brug tussen de leidinggevende en werknemer, maar coacht beide partijen ook om deze vaardigheden zelf te verbeteren.
  • Gestructureerd plan van aanpak: Een doordacht begeleidingsproces met aandacht voor maatwerk en regelgeving op korte en lange termijn biedt iedereen een duidelijk (toekomst)perspectief.
  • Sensibilisering op de werkvloer: Door het bewustzijn rond de oorzaken en gevolgen van burn-outs te vergroten, creëert de Re-Set Facilitator een veilige omgeving voor werknemers die herstellen van deze aandoening.